Vol 8, No 2 (2019)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Research Article

Simmi Garg, Anuj Kumar Sharma, Anand Kumar Tyagi
PDF
1-12
Ashwani Kumar, DP Singh
PDF
13-22
Bertrand Wong
PDF
23-26
Nitin Gupta, Krishan Kant, Maneesha Garg
PDF
27-36
Neethu Theresa Willington, Sijo Sebastian, Chandu Venugopal
PDF
44-51
N. Mohan Babu, D. Suresh Kumar, N. Bikshamaiah, S. Ramesh, K. Madhukar
PDF
75-82
J. Velins Stanly, C. Muthukrishnan, U. Rajesh Kannan
PDF
89-100
Timmeswara Sarma Nori, Ch Srinivasu, SK Fakruddin Babavali
PDF
101-107
Uma Shankar Sharma, Rashmi Shah
PDF
108-111

Review Article

Shashi Gandhar, Ankit Singh, Cherag Khatter, Phuntsog Norbu, Abhishek Gandhar
PDF
37-43
Hema C. Surati, M.G. Timol
PDF
52-60
Jayshree Gangani, Trupti Desai, M.G. Timol
PDF
61-68
Farhatbanu H. Patel, M.G. Timol
PDF
69-74
G. Meena, S. Perumal, N. Neelakanda Pillai
PDF
83-88
Sandeep Sharma, Anubhav Choudhary, Pankaj Kumar, Eakansh Gupta
PDF
112-116
Vivek Mishra, Gargi Mishra, Dhruv K. Singh
PDF
117-122
K. Sudha, Harendra Pal, Avijit Mishra, Saurabh Sharma
PDF
123-129
Niraj Pathak, Elbaz I. Abouelmagd
PDF
130-136