Vol 3, No 1-3 (2012)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Naba Kr Mondal, Biswajit Das, Ria Bhaumik
PDF
1-21
Vidyavati Shastry, S. Shashidhar, S. T. Nandibewoor, B. C. Sateesh
PDF
22-29
S. N. Paliwal, Jyoti Maheshwari, Dushyant Jain, Neeru Rathor
PDF
30-37
Manohar V. Lokhande, Jagannath J. Kadam, Ajay Patil, Vijay G. Bhawe
PDF
38-44
Manohar V. Lokhande, Jagannath Kadam, Ajay Patil, Vijay Gangan, Vijay Bhawe
PDF
45-53
Kunal Sajwan
PDF
54-58
Rita Mehra, Brij Bihari Malav
PDF
59-69
Raj Kaushal, S. S. Bhatt
PDF
70-80
M. Vagish, Bharath P, Abhijith Achrya
PDF
81-87
Jale Gülen, Hakan Erkayacan
PDF
88-94
M. Yadav, Sumit Kumar, Usha Sharma
PDF
95-105
Shailesh K. Jain
PDF
106-114
S. Udayakumar, K. Pandian, V. Renuga
PDF
115-125